Jaké tipy víz může cizinec využít při práci v ČR

Cizinec v Česku potřebuje pro svůj legální pobyt pobytové oprávnění. Jedním z takových typů takového oprávnění je vízum. Co to vlastně je a jaké typy víz existují?

Vízum

Vízum má formu vízového štítku a uděluje se do cestovního dokladu neboli do pasu. Obecně se víza dělí podle délky pobytu, tj. na základě toho, zda cizinec bude v dané zemi oficiálně trávit méně než 90 dnů nebo naopak více. Víza pak rozeznáváme krátkodobá a dlouhodobá. Krátkodobá víza se nazývají taktéž schengenská.

Dále se víza dělí podle účelu. Víza se mohou udělit například za účelem kulturním, sportovním, ale právě i pracovním. V současné době se rozlišuje hned několik typů víz, která může cizinec pro své pracovní uplatnění potřebovat.

vízum

Krátkodobé vízum za účelem zaměstnání

Toto vízum se uděluje, bude-li cizinec v ČR pracovat nebo bude-li v ČR plnit úkoly vyplývající z předmětu činnosti právnické osoby zajišťované společníkem, statutárním orgánem nebo členem statutárního nebo jiného orgánu obchodní korporace pro obchodní korporaci.

Krátkodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání

Žádost o tento typ víza se podává za předpokladu, bude-li cizinec v ČR pracovat v odvětví závislém na ročním období.

Krátkodobé vízum za účelem vědeckého výzkumu

Tento typ povolení je nutné zařídit pro ty cizince, kteří plánují v tuzemsku zůstat za účelem vědeckého pobytu na základě dohody o hostování.

Dlouhodobé vízum za účelem podnikání

V tomto případě je vízum určeno osobám, jež mají záměr v ČR podnikat, provozovat živnost, být osobou samostatně výdělečně činnou, statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu obchodní společnosti.

Dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání

Toto povolení je určeno pro občany třetích zemí, kteří mají v úmyslu v ČR pracovat v odvětvích závislých na ročních obdobích, a to déle než 3 měsíce, nejdéle však 6 měsíců.

Povolení k dlouhodobému pobytu

Samostatnou kategorii povolení představují ta povolení, která jsou určena ke zlegalizování dlouhodobého pobytu. Definována jsou jakožto dlouhodobá víza za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu na 60 dnů.
Opět mohou mít různý účel, jako například sloučení rodiny, studium, vědecký výzkum nebo právě zaměstnání.

povolení k pobytu

Zaměstnanecká karta

Zaměstnanecká karta je počítána pro zaměstnání na období déle než 3 měsíce. Vydává se na konkrétní pracovní místo a při žádosti o ni je nutné mít číslo tohoto volného pracovního místa.

Modrá karta

Modrá karta je prioritně určena pro cizince, kteří se v ČR zdrží déle než 3 měsíce a setrvávat budou v zaměstnání vyžadujícím vysokou kvalifikaci.

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance je opět určena na dobu delší než 3 měsíce. A to pro pracovníky, kteří budou působit na postu manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty na základě vnitropodnikového převedení ze společnosti mimo EU.